Občané ČR za bezpečný bezdrátový přenos

Všechny dokumenty

01 - Směrnice rady 92/85/EHS o pracovní bezpečnosti (Dokument EU)
Je zde uveden pouze proto, že se na něj Ministerstvo zdravotnictví odkazuje ve svých odpovědích. V dokumentu jsou zažluceny zajímavé pasáže.

02 - Stanovisko evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o ochraně před elektromagnetickými poli (Dokument EU)
Je zde uveden pouze proto, že zde EU požaduje další výzkum. V dokumentu jsou zažluceny zajímavé pasáže.

03 - Zpráva komise o uplatňování doporučení rady ze dne 12. července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím
Ukazuje, jak byli stanoveny limity v roce 2000 (uvažovali se pouze tepelné účinky a přihlédlo se pouze k práci komise ICNIRP, které jsou odvozeny z akutních (tedy krátkodobých) účinků EMP na člověka) a upozorňuje, že jde pouze o doporučení, kterého mnoho zemí nevyužilo. Upozornilo, že za ochranu odpovídají jednotlivé státy. Dále se zde požaduje další výzkum. V dokumentu jsou zažluceny zajímavé pasáže.

04 - Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2.4.2009 o obavách týkajících se účinků elektromagnetického pole na zdraví (2008/2211(INI))
Zde je upozorněno na potřebu vyšší informovanosti veřejnosti a požadavek na omezení záření na co nejnižší úroveň + upozornění na nedostatečný výzkum. V dokumentu jsou zažluceny zajímavé pasáže.

05 - Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před elektromagnetickými poli. 2011/0152 (COD)
Zde je upozorněno na prokázání netepelných účinků a na nutnost zavést předběžnou opatrnost. Dále je zde zdůrazněno, že nedostatek poznatků není důkaz bezpečnosti, ale spíše naopak - to naše ministerstvo zdravotnictví odmítá. V dokumentu jsou zažluceny zajímavé pasáže.

06 - Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu elektromagnetická přecitlivělost (2015/C 242/05)
Zde je opět upozorněno na nedostatečný výzkum a požadavek na předběžnou opatrnost. V dokumentu jsou zažluceny zajímavé pasáže.

07 - Dopis úřadu vlády z 10.11.2016
Zde je možné se přesvědčit o činnosti našich úřadů.

08 - Dopis úřadu vlády z 11.11.2016
Zde je možné se přesvědčit o činnosti našich úřadů.

09 - Dopis úřadu vlády z 20.11.2016
Zde je možné se přesvědčit o činnosti našich úřadů.

09a - Dopis ministerstvu zdravotnictví z 29.11.2016 - doložení vědeckých prací 1 a vyjádření se k odpovědi z 9.11.2016 na (70)
Zde je možné se přesvědčit o činnosti ministerstva zdravotnictví.

10 - Dopis úřadu vlády se žádostí o předání vládě České republiky ze dne 7.10.2016
Zůstalo bez odpovědi.

10a - Vyjádření veřejného ochránce práv k problematice (70) z 1.11.2016
Zde si povšimněte, že ochránce práv nezpochybnil oprávněnost našeho požadavku, ale nechce do věci zasahovat protože byla jeho připomínka k nařízení vlády odmítnuta.

11 - Druhý dopis úřadu vlády se žádostí o předání vládě České republiky ze dne 8.10.2016
Zůstalo bez odpovědi.

12 - Dopis úřadu vlády, dožadování se odpovědi na podání z 28.9.2016 (70)
Zde je možné se přesvědčit o činnosti našich úřadů.

13 - Dopis úřadu vlády se žádostí o předání vládě České republiky ze dne 15.11.2016
Zůstalo bez odpovědi.

14 - Odpověď z úřadu vlády ze dne 10.11.2016
Zde si povšimněte, že úřad vlády zcela ignoroval porušení legislativy a lidských práv na které jsme upozornily v žádosti z 28.9.2016 (70), za což nese zodpovědnost a prohlásil celou záležitost za věc ministerstva zdravotnictví.

15 - První odpověď ministerstva zdravotnictví na podání z 28.9.2016 (70)
Z odpovědi je patrné, že buď ministerstvo zdravotnictví žádost neobdrželo, nebo se nenamáhalo ji přečíst.

16 - Odpověď úřadu vlády z 20.11.2016
Úřad vlády celou záležitost vyřešil tím, že přestal na dopisy odpovídat. Jak celou věc přezkoumal můžete posoudit sami.

17 - První odpověď úřadu vlády z 4.10.2016 na žádost podanou 28.9.2016
Všimněte si, že úřad vlády místo prošetření vzal žádost pouze na vědomí (hodil ji do koše).

18 - Druhá odpověď úřadu vlády z 7.10.2016
Výmluvy a neochota cokoliv udělat. Celá záležitost je předána na ministerstvo zdravotnictví, přestože zde bylo upozorněno na pochybný postup tohoto ministerstva.

19 - Žádost o informace NRL kolik lidí bylo vyléčeno na přecitlivělost proti neionizujícímu záření (odstranění fóbie-tedy strachu) za uplynulých 11 let.
NRL (národní referenční laboratoř - vědecké zázemí ministerstva zdravotnictví) ve své zprávě NRL14/2005 označila přecitlivělost na neionizující záření jako fóbii (strach) a jiné důvody odmítá. Proto byla tato otázka položena.

20 - Žádost o informace Ministerstvo zdravotnictví kolik lidí bylo vyléčeno na přecitlivělost proti neionizujícímu záření (odstranění fóbie - tedy strachu), dále na nárůst nádorových onemocnění a limity neionizujícího záření v okolních státech.
Tyto informace by měla mít organizace dohlížející na bezpečnost k dispozici - pokud svou práci dělá zodpovědně.

21 - Žádost o informace Český statistický úřad kolik lidí bylo vyléčeno na přecitlivělost proti neionizujícímu záření (odstranění fóbie-tedy strachu), dále na nárůst nádorových onemocnění a limity neionizujícího záření v okolních státech.

22 - Žádost o informace úřadu vlády - žádost o dokumenty k nařízení vlády o neionizujícím záření od roku 2000 do současnosti.
Jako odpověď jsme získali nejzajímavější dokumenty (62,63), které dokazují podvody mezi zdůvodněním a skutečným obsahem nařízení vlády.

23 - Žádost o informace NRL - žádost o doložení serióznosti zdrojů zprávám NRL.
NRL (Národní referenční laboratoř - vědecké zázemí ministerstva zdravotnictví) ve své zprávě NRL3/1999 (42) zrušila platnost několika set vědeckých prací na základě jednoho článku (58). Proto byla tato otázka položena.

24 - Žádost o informace NRL - žádost o doložení serióznosti zdrojů zprávám NRL.
NRL ve svých zprávách přecitlivělost na záření označilo jako psychickou poruchu a zařazení záření mezi karcinogeny (schváleno v EU 2011) bagatelizovalo.

25 - Žádost o informace Ministerstvo zdravotnictví - žádost o doložení podkladů ke zprávě NRL3/1999 a prokázání bezpečnosti povolených limitů neionizujícího záření při dlouhodobé expozici.
NRL (národní referenční laboratoř - vědecké zázemí ministerstva zdravotnictví) ve své zprávě NRL3/1999(42) zrušila platnost několika set vědeckých prací na základě jednoho článku (58). Dále ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že nebyla jednoznačně prokázána škodlivost (to je lež - viz. vědecké práce). Zcela opomíjí, že nebyla prokázána bezpečnost. Proto byla tato otázka položena.

26 - Žádost o informace Státní zdravotní ústav - žádost o doložení podkladů ke zprávě NRL3/1999 (42) a prokázání bezpečnosti povolených limitů neionizujícího záření při dlouhodobé expozici.
NRL (národní referenční laboratoř - vědecké zázemí ministerstva zdravotnictví) ve své zprávě NRL3/1999(42) zrušila platnost několika set vědeckých prací na základě jednoho článku (58). Dále ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že nebyla jednoznačně prokázána škodlivost (to je lež - viz. vědecké práce). Zcela opomíjí, že nebyla prokázána bezpečnost. Proto byla tato otázka položena.

27 - Odpověď Českého statistického úřadu na 21

28 - Odpověď na 20
Zde je potřeba upozornit, že nás MZ odkazuje na jiné organizace. To znamená, že tyto informace nemá a ani nemá zájem si je opatřit.

29 - Odpověď na 19
Zde je nejzajímavější, že zprávy NRL (národní referenční laboratoř) nejsou vědecké práce, ale pouze shrnutí informací a neprochází připomínkovým řízením.

30 - Odpověď na 23
Zde je nejzajímavější, že zprávy NRL (národní referenční laboratoř) nejsou vědecké práce, ale pouze shrnutí informací a neprochází připomínkovým řízením. Zdrojové články na které se odvolávají nelze poskytnout. Tyto články jsme zajistily a přeložily - Obsah zprávy NRL 3/1999 (42) (tedy shrnutí informací) je úplně jiný než článek (58) na který se odvolává.

31 - Odpověď na 24
Zde je nejzajímavější, že zprávy NRL (národní referenční laboratoř) nejsou vědecké práce, ale pouze shrnutí informací a neprochází připomínkovým řízením. EU má jiný postoj (6) než NRL14/2005 (45).

32 - Odpověď na 25
Zde je nejzajímavější, že ministerstvo zdravotnictví nedisponuje podklady, které by jednoznačně prokázaly že současné povolené limity neionizujícího záření nemají vliv na lidské zdraví ani při dlouhodobé expozici.

33 - Odpověď na 26
Zde je nejzajímavější, že ani státní zdravotní ústav nedisponuje podklady, které by jednoznačně prokázaly že současné povolené limity neionizujícího záření nemají vliv na lidské zdraví ani při dlouhodobé expozici.

34 - Seznam vědeckých studií s odkazem na zdroje z celého světa (slovensky a anglicky)

35 - Zpráva EUROPAEM EMF Guildeline 2016 (slovensky) - prevence diagnostika a léčka zdravotních problémů souvisejících s elektromagnetickými poli
Zde je jsou v podstatě shrnuty zdravotní problémy, které způsobuje neionizující záření. Znovu se objevilo co již publikoval pan Marha (64,65) a vydalo Československé ministerstvo zdravotnictví v roce 1968.

37 - Hodnocení zdravotního rizika expozice elektromagnetickým polím radarů
Recenzovaná vědecká práce z roku 2009 v češtině.

38 - Odpověď na interpelaci poslankyně(39) v roce 2008
Zde si všimněte, že komise ICNIRP údajně vše pečlivě přezkoumala (je uvedeno 10 000 odborných článků) proto se nebude nic zkoumat a ověřovat (když požadujete jejich podklady, jste odkázáni na internetovou stránku, kde tyto podklady nejsou uvedeny). Já jsem například nenašel na základě čeho byla vyvrácena práce pana Karla Marhy (64,65) včetně zdrojové literatury. Pokud chcete vyvrátit studii, musíte ji několikrát zopakovat. To že o tom nejsou zveřejněné informace vyvolává otázku, zda to někdo provedl. V Důvodové zprávě (62) je uvedeno - cituji: Existují také údaje o dlouhodobé expozici nízkými úrovněmi, které naznačují, že by mohly existovat i další vlivy na zdraví. Hledisko ICNIRP však je, že při absenci labolatorních studií (jako by 64,65 nebylo) jsou epidemiologická data nedostatečná k tomu, aby bylo možné podle nich stanovit směrnice pro expozici.

39 - Interpelace poslankyně v roce 2008 odpověď (38)

42 - Informace NRL 3/1999
Která zrušila platnost několika set vědeckých prací na základě jednoho článku(58), její vědecká hodnota (30).

44 - Informace NRL 11/2002
Zpráva zlehčuje výskyt leukémie v blízkosti vatikánských vysílačů. Vědecká hodnota zprávy (31,30).

45 - informace NRL 14/2005
Zpráva odesílá lidi, kteří tvrdí, že mají zdravotní problémy na psychiatrii. Zde je vidět, že autor zprávy, i když je na konferenci jeho názor odmítnut, ho předkládá jako jediný správný. Je zde vidět předpojatost organizace, která by měla být nestranná. Vědecká hodnota zprávy (31,30).

46 - informace NRL 17/2011
Zpráva vysvětluje, že neionizující záření, které je zařazeno mezi karcinogeny není karcinogen. Je zde vidět předpojatost organizace, která by měla být nestranná. Vědecká hodnota zprávy (31,30).

47 - informace NRL 13/2002
Zde je odmítnut princip předběžné opatrnosti (požadované z EU (5,6)) a uvádí se, že komise ICNIRP prozkoumala 20 000 zpráv, v odpovědi na interpelaci (38) se uvádí 10 000 zpráv. Kam se těch 100 00 ztratilo? Nám se nepodařilo najít, na adrese kam jsme byly odkázáni (29), ani jedno přezkoumání.

48 - Ozařování americké ambasády v Moskvě (anglicky)
V letech 1953-1976 byla ozařována americká ambasáda v Moskvě frekvencemi 2,5 - 4 GHz (frekvence mobilních telefonů a WiFi) nižšími hodnotami než povoluje naše nařízení vlády. Velvyslanec USA byl 2x ze zdravotních důvodů odvolán) dostal leukémii, předtím se nemohl soustředit na práci.

49 - Epidemiologické studie - zdroj národní lékařská knihovna

50 - Elektromagnetické pole jako možný patogenní činitel - zdroj národní lékařská knihovna rok 2014
Český autor popisuje vliv záření na mozek a jeho okysličování, zdůvodňuje proč jsou výsledky různých pokusů protichůdné.

52 - Elektromagnetické pole a zdravotní rizika
Autor pan Novák v šesti článcích již od roku 2000 upozorňuje na nebezpečí neionizujícího záření a vysvětluje problematiku.

53 - Šetření veřejného ochránce práv z února 2014.

54 - Obec Kramolná se marně snaží o odstranění vysílače - dopisy s operátorem.

57 - Ministerstvo zdravotnictví tvrdí že pouze sbírá informace a je povinné zapracovat směrnice EU.
Přitom podle EU je za bezpečnost zodpovědný každý stát (3) a směrnice určují krajní nepřekročitelnou hodnotu a nesmí být použity jako zdůvodnění ke zhoršení již existujícího stavu (74,75). Jejich porušení je vidět (74,75,3,4,5) a jak tyto informace vysvětluje jeho vědecké zázemí (42,44,45,46,47,58). Osobní zkušenost občanů se nebere v úvahu (60).

58 - článek na který se odvolává NRL3/1999 (42) a (30) při zrušení několika set vědeckých prací (anglicky + překlad).
Zde je zcela jasně vidět lež Ministerstva zdravotnictví a jeho vědeckého zázemí.

59 - Obec Kramolná se marně snaží o odstranění vysílače a píše na ministerstva - odpovědi

60 - Milan Hrazdira píše hlavnímu hygienikovi + odpovědi
Zde je zajímavé, že osobní zkušenost nemá žádnou váhu, důležité jsou vědecké důkazy, jejichž závažnost si úřad určí sám. V případě pochybení či budoucího prokázání škodlivosti odmítá nést ministerstvo zdravotnictví jakoukoliv odpovědnost. Dle EU jsou za bezpečnost zodpovědné jednotlivé státy (3). Přitom podle tvrzení úřadu vlády (18) za tuto problematiku zodpovídá ministerstvo zdravotnictví.

61 - Obec Kramolná se marně snaží o odstranění vysílače a píše na ministerstva - dopisy

62 - Důvodové zprávy k nařízením vlády
Zde je nejzajímavější jak je rozdílný obsah textu od směrnic EU (74,75) a skutečného obsahu nařízení vlády. Podrobný rozbor (70). Zajímavé části zažluceny.

63 - Vypořádání připomínek
Zde je nejzajímavější připomínka veřejného ochránce práv a jak je odbyta dva roky starým dopisem, kde je na straně 39-46 vysvětleno, že se nikdo z odborné veřejnosti nemůže vyjádřit protože již bylo prodiskutováno v ICNIRP a protože lidé protestovali v roce 2000 proti televiznímu vysílači.

64 - Marha Karel - Elektromagnetické pole a životní prostředí
Toto je kniha vydaná v roce 1968 ministerstvem zdravotnictví, která velmi podrobně upozorňuje na rizika neionizujícího záření. Vzadu je seznam literatury 288 zdrojů z celého světa. V roce 1998 byla zavržena a dnes se opět začíná prokazovat co je zde uvedeno. Je potřeba uvést, že zde uvedené práce, by bylo potřeba vyvrátit opakovanými jednotlivými pokusy a ne pouze prohlášením, že už je zastaralá. Teorie relativity byla vyřčena v roce 1905 a stále platí. Nejzajímavější jsou kapitoly 4 a 6. Pro jednoduší orientaci text týkající se frekvencí telefonů a WiFi jsme zažlutily.

65 - Marha Karel - Elektromagnetické pole a životní prostředí
Toto je kniha vydaná v roce 1968 ministerstvem zdravotnictví, která velmi podrobně upozorňuje na rizika neionizujícího záření. Vzadu je seznam literatury 288 zdrojů z celého světa. V roce 1998 byla zavržena a dnes se opět začíná prokazovat co je zde uvedeno. Je potřeba uvést, že zde uvedené práce, by bylo potřeba vyvrátit opakovanými jednotlivými pokusy a ne pouze prohlášením, že už je zastaralá. Teorie relativity byla vyřčena v roce 1905 a stále platí. Nejzajímavější jsou kapitoly 4 a 6. Pro jednoduší orientaci text týkající se frekvencí telefonů a WiFi jsme zažlutily.

67 - Druhá odpověď ministerstva zdravotnictví na žádost(70) z 28.9.2016
Všimněte si, že Ministerstvo zdravotnictví se zcela vyhnulo odpovědi na to proč byly porušeny směrnice EU (74,75), stranou ponechalo i kritiku své činnosti, nijak neopovědělo na to, že komise ICNIRP se zabývá pouze krátkodobými účinky, vědecké práce z roku 2014 prohlásila za zastaralé proti zprávě komise ICNIRP z roku 1998 a proti směrnicím které porušilo. Odvolalo se na předchozí prázdné odpovědi (15,60) a odmítlo na danou věc dále odpovídat.

68 - Seznam vědeckých prací ze stránek společnosti Bioinitiative (anglicky)

69 - Seznam vědeckých prací ze stránek společnosti Bioinitiative (český překlad)
Zde je seznam vědeckých prací prokazující netepelné účinky neionizujícího záření, které komise ICNIRP nezkoumá a České ministerstvo zdravotnictví není ochotno vzít v úvahu (67). Všechny uvedené práce byly provedeni v současné době povolených intenzitách neionizujícího záření.

70 - Žádost ze dne 28.9.2016 o zrušení nařízení vlády č. 291/2015 o neionizujícím záření a vrácení limitu pro veřejnost na úroveň před rokem 2000.
Toto je žádost, která shrnuje celou problematiku, ukazuje na legislativní chyby v nařízeních vlády, a skandální přístup ministerstva zdravotnictví k celé problematice.

74 - Směrnice 2013/35/EU se zažlucením pasáží, které naše nařízení vlády porušuje.

75 - Směrnice 2006/25/ES se zažlucením pasáží, které naše nařízení vlády porušuje.

76 - Stručné celkové seznámení s problematikou
Vhodné přečíst nejdříve.

77 - Žádost o informace úřad vlády jak postupovat při protiprávním jednání ministerstva a jak doručit poštu vlád

78 - Žádost o informace úřad vlády jak postupovat při protiprávním jednání ministerstva a jak doručit poštu vládě
Do krásných slov je zde uvedeno, že nemůžete dělat nic, pouze si ztěžovat u toho kdo protiprávně jednal.

79 - Stížnost k ministrovi pro lidská práva, do 3.2.2017 jsme nedostali odpověď ani potvrzení o předání
Opět zajímavý doklad o činnosti úřadu vlády.

101 - Legislativní podklady z EU o ochraně zdraví pře neionizujícím zářením spolu s vědeckými podklady a pokyny pro členské státy.
Je zde uvedeno, že není proveden dostatečný výzkum dlouhodobého působení neionizujícího záření malých intenzit, dále, že každý stát je sám zodpovědný za přijatá opatření a bezpečnost svých občanů.

102 - Odpověď veřejného ochránce práv
Odmítá se věcí zabývat a upozorňuje na svoji neodbornost v této oblasti

103 - Stížnost na Ministerstvo zdravotnictví a upozornění na neúplnost a chybnost předchozí odpovědi odpověď (106)

104 - Stížnost k ministrovi pro lidská práva na porušení lidských práv
Odpověď přišla z MZ (106).

105 - Doplnění odborného shrnutí problematiky
Které MZ uznalo jako důvěryhodné, nicméně ho pouze přeposlalo a obsah nereagovalo - viz. 106.

106 - Odpověď MZ na (103,104,105,107) která je při srovnání se 101 a 108 lživá
MZ se snaží svést odpovědnost na někoho jiného.

107 - Odborná studie (souvislost mezi zdravotními problémy a ELM polem)

108 - Výběr z legislativních pravidel vlády a z rozdělení odpovědností mezi ministerstva

109 - Stížnost na vyřízení stížnosti - MZ
Opět požadujeme na MZ vysvětlení proč při schvalování nařízení vlády byly porušeny pravidla EU - upozorňujeme, že jsme vysvětlení přes 3 pokusy nedostali. Dokládáme, že EU upozorňuje, že není proveden výzkum dlouhodobých účinků ozařování povolených ve směrnicích EU, a tedy i českým nařízením vlády 291/2015.
Příloha 1-3 je v rámci dokumentu, příloha č. 4 je 112, příloha č. 5 je 106, příloha č. 6 je 113 a příloha č. 7 je 107.

110 - Stížnost na vyřízení stížnosti - Úřad vlády
Opět požadujeme na Úřadu vlády vysvětlení proč při schvalování nařízení vlády byly porušeny pravidla EU - upozorňujeme, že jsme vysvětlení na MZ nedostali a byli jsme odkázáni na Úřad vlády. Dokládáme, že EU upozorňuje, že není proveden výzkum dlouhodobých účinků ozařování povolených ve směrnicích EU, a tedy i Českým nařízením vlády 291/2015.
Příloha 1-3 je v rámci dokumentu, příloha č. 4 je 112, příloha č. 5 je 106, příloha č. 6 je 113 a příloha č. 7 je 107.

111 - Žádost o dořešení - ombudsman
Píšeme Veřejnému ochránci práv, upozorňujeme, že MZ nedodalo vysvětlení proč při schvalování nařízení vlády byly porušeny pravidla EU a požadujeme, aby dokument předal vládě ČR. Dokládáme, že EU upozorňuje, že není proveden výzkum dlouhodobých účinků ozařování povolených ve směrnicích EU, a tedy i Českým nařízením vlády 291/2015.
Příloha 1-3 je v rámci dokumentu, příloha č. 4 je 112, příloha č. 5 je 106, příloha č. 6 je 113 a příloha č. 7 je 107.

112 - Informace z Úřadu vlády, kdo má odpovědnost za nařízení vlády
Úřad vlády jednoznačně uvádí, že za obsah nařízení vlády je zcela zodpovědný navrhovatel, tedy Ministerstvo zdravotnictví.

113 - Informace z Ministerstva zdravotnictví na požadavek o nahlédnutí do zdůvodnění vyřazení dříve schválených vědeckých prací
Ministerstvo zdravotnictví zavrhlo vědecké práce před rokem 1998 na základě auditu komise ICNIRP jako neprůkazné (MZ se na ně odvolává v roce 2000 a v roce 2008). Požádali jsme o možnost do tohoto auditu nahlédnout, abychom zjistili, na základě čeho a které práce byli zamítnuty. Z došlé odpovědi vyplývá, že přestože se na ně odvolává, tak k němu nemá ministerstvo zdravotnictví přístup, a tedy si je ani nemohlo přečíst.

114 - žádáme Ministerstvo zdravotnictví, aby doložilo audit 20000 vědeckých prací o neionizujícím záření na základě kterého byli tyto práce vyřazeny

114a - příloha č.1 k žádosti

114b - příloha č.2 k žádosti

115 - odpověď ministerstva zdravotnictví - zamítnutí s tím, že tuto informaci, kterou použilo v příloze 1 a 2 nemá

116 - Odpověď z úřadu vlády

117 - stížnost na odpověď

119 - Napadáme rozhodnutí, že ministerstvo zdravotnictví nemá informace, na základě kterých vytvořilo nařízení vlády 480/2000, vyřídilo interpelaci paní poslankyně a zveřejnilo ve zprávě NRL

120 - Ministr nařizuje informace dohledat, případně znovu vytvořit, veškeré naše úvahy odsuzuje jako předčasné

121 - Podali jsme žádost o informaci jak máme postupovat, aby ministerstvo zdravotnictví dodalo odpověď na stížnost z 6.3.2017 u nás pod číslem 109 - zákonná lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dní (v případě výslechu osoby 60dní)

122 - Odpověď na 121 - stížnost byla neoprávněně přeřazena (protože nesplnila podmínky zákona 106/1999 přestože byla podána na základě zákona 500/2004, kde podmínky splnila) na žádost a odeslána podřízené složce na vyřízení, lhůta byla bez zdůvodnění prodloužena neznámo kým z 30dnů na 120dní

123 - Stížnost na přeřazení naší stížnosti na žádost dokumentem 122 - Příloha č1 je náš dokument 122, příloha č2 je náš dokument 109, příloha č2a je náš dokument 112, příloha č3 je náš dokument 106, příloha č4 je náš dokument 107, příloha č5 je náš dokument 70, příloha č6 je náš dokument 67, příloha č7 je náš dokument 103, příloha č8 je náš dokument 124, příloha č9 je náš dokument 105, příloha č10 je náš dokument 108, příloha č11 je náš dokument 125, příloha č12 je náš dokument 126, příloha č13 je náš dokument 115

124 - Upozornění hlavního hygienika, jestli si uvědomuje, co podepisuje

125 - Žádáme o informace audit stejně jako v našem dokumentu 114

126 - odpověď na 125-upravená, nebo záměrně nepochopená otázka a použitá k odmítnutí poskytnutí informace

121a - doručenka k 121

121b - Stěžujeme si na nedodání odpovědi na 121, příloha č1 je 121, příloha č2 je 121a, odpověď 122 je zneužita k neoprávněnému přeřazení 109 ze stížnosti na běžnou žádost a bez zdůvodnění neoprávněně prodloužena lhůta na odpověď.

127 - Ministerstvo zdravotnictví opět odmítá podat informaci o přezkoumání vědeckých prací z důvodu, že o přezkoumání není záznam v písemné podobě (odpověď na 120)

128 - Proti odmítnutí 127 opět podáváme rozklad - příloha č1 je 114, příloha č2 je 115, příloha č3 je 119, příloha č4 je 120, příloha č5 je 127, příloha č6 je 109, příloha č7 je 31 a33, příloha č8 je 58, příloha č9 je 129, příloha č10 je 130, příloha č11 je 131 (dodatečně doplněno o odpověď-přílohač13 je 132, příloha č12 je 118

129 - Ministerstvo zdravotnictví zdůvodňuje nedodání odpovědi selháním datových schránek

130 - Vyjádření ministerstva vnitra k selhání datových schránek 129

131 - Ptáme se akademie věd, zda je možné vyvráti existující vědeckou práci, bez písemného záznamu a ptáme se, jak se dá správně vyvrátit již existující práce

132 - odpověď akademie věd na 131 - vědecká práce se dá vyvrátit pouze jinou vědeckou prací (to bez písemného záznamu asi udělat nelze)

133 - na základě odpovědi akademie věd 132 upřesňujeme původní dotaz 131

134 - Stěžujeme si na lež ministerstva zdravotnictví-nedodání odpovědi z důvodu selhání datových schránek 129, jako přílohy přikládáme 130

135 - Odpověď MZ na stížnost 134 (všimněte si - ke lži údajně nedošlo)

136 - Doručenka k podání stížnosti na vyřízení stížnosti 109

137 - Dožadujeme se odpovědi k podání stížnosti na vyřízení stížnosti 109 z důvodu uplynutí zákonné lhůty, příloha č1 je 136

138 - Žádáme o ochranu před nečinností ve věci stížnosti na vyřízení stížnosti 109, příloha č1 je 109, příloha č2 je 136, žádost je doplněna 11.6.2017 o 123 včetně příloh

139 - dožadujeme se nové odpovědi na základě 120 a uplynutí 15 dnů příloha č1 je120, příloha č2 je 119, příloha č3 je 115, příloha č4 je 114

140 - odpověď ministerstva zdravotnictví na 139

141 - naše reakce na odpověď 140 s poukázáním na nesmyslnost některých uvedených argumentů

142 - Stížnost na soustavné porušování správního rádu ministerstvo zdravotnictví příloha č1 je 109, příloha č3 je 137, příloha č3 je 138

143 - reagujeme na 129 + znovu požadujeme odpověď na 109

144 - odpověď na 109-odpověď je určená soukromé osobě, podání podával náš spolek, tedy jiný právní subjekt - text odpovědi se zcela vyhnul otázkám a byla zde použita formulace, že na vše již bylo odpovězeno dříve.

145 - Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že odpověď 144 byla odpovědí na 109 určenou pro náš spolek

146 - Ministerstvo zdravotnictví přikládá 144 + pochybný doklad o odeslání 147 a považuje tím naše stížnosti (137,138,142,143) aniž by přijalo nějaké opatření nebo dodalo vysvětlení za vyřízené

147 - příloha k 146 všimněte si, že doklad o odeslání nepochází z české pošty, ale byl vytvořen ministerstvem zdravotnictví, dále doklad 144 obsahuje elektronický podpis z 18.7.2017

148 - opět si stěžujeme na postup při vyřízení 109

149 - žádáme o informace - doplnění informací na které se odvolává ministerstvo zdravotnictví v odpovědi 144 příloha č1 je 144, příloha č1a je 145, příloha č2 je 109, příloha č3 je 107

150 - žádáme o informace státní zdravotní ústav, chceme vidět doklady o odborné způsobilosti NRL pro neionizující záření - na internetu je zveřejněna pouze akreditace pro měření

151 - požádali jsme o informace ministerstvo zdravotnictví, na základě čeho uvedl hlavní hygienik, ze jsme před všemi riziky uvedenými v dokumentu 107 dostatečně chráněni. příloha č1 je 107, příloha č2 je 106

152 - odpověď na 151 - obsahem je nařízení vlády 291/2015 a směrnice EU které jsou u nás uvedeny pod číslem 74 a 75

153 - podáváme stížnost na postup při vyřizování informace 151, protože dodané informace neobsahují námi požadované informace a jsou v přímém rozporu s námi požadovanou informací. příloha č1 je 151, příloha č1-1 je 107, příloha č1-2 je 106, příloha č2 je 152, příloha č2-1 a č2-2 je 74 a 75

154 - Odpověď ministerstva zdravotnictví na žádost jiného stěžovatele-všimněte si, že je opět odmítnuto jakékoliv vědecké stanovisko mimo ICNIPR.

155a - Připomínky k nařízení vlády 291/2015 z další vědecké skupiny

155b - Odpověď na 155a - další odpověď prokazující nezájem ministerstva zdravotnictví

156 - "1) K doložení přezkoumání vědeckých prací - ministr v podstatě uvedl, že zdůvodnění že není v písemné podobě a proto nemůže být poskytnuto je postačující, diskutovat o limitech a činnosti ministerstva zdravotnictví není součástí zákona o poskytování informací. 2) K nedoložení diskuze (která sloužila jako zdůvodnění k zamítnutí diskuze s odbornou veřejností k nařízení vlády 291/2015 požadovanou veřejným ochráncem práv) uvedl, že pro zamítnutí důvod porušení autorských práv je nedostatečný a vrátil k dalšímu projednání.

157 - Ministerstvo odpovídá na 153 - Ministerstvo považuje vše za správné a nic nevyřizuje - tím považuje stížnost za vyřízenou. Dále se odpověď snaží situaci mlžit obecnými a špatně interpretovanými informacemi.

158 - Stěžujeme si, že byl porušen zákon 106/1999 - stížnost má vyřizovat nadřízená složka, pokud to neudělá je potřeba jí plně vyhovět nebo vydat rozhodnutí o odmítnutí informace-to se nestalo a přesto považuje ministerstvo zdravotnictví věc za vyřízenou. Příloha č1 je 153, příloha č2 je 157, dále zde upozorňujeme na chyby v informacích uvedenými v 157.

159 - Stěžujeme si, že státní zdravotní ústav neodpověděl na žádost o informace 151, přestože uplynula zákonná lhůta, příloha je 151

160 - Odpověď na 149, místo doložení odpovědí na které se hlavní hygienik odvolává ve své odpovědi č144 je nám pouze poskytnuto několik všeobecných informací, například údaje o limitech v ostatních státech nemá, ale své tvrzení zdůvodnil tím, že všichni dodržují nařízení EU, výraz ministerstvo zdravotnictví nemá důvod nedůvěřovat neznamená vyjádření důvěryhodnosti apod.

161 - Podáváme stížnost na nedostatečné vyřízení žádosti č160 a stručně zde shrnujeme dosavadní přístup ministerstva zdravotnictví, příloha č1 je 149,příloha č2 je 160

162 - odpověď na 143, všimněte si, že obsahuje pouze polovinu požadovaných dokumentů, není zde doklad o poskytnutí ochrany před nečinností apod. příloha č1 je 144, příloha č2 je 146

163 - stížnost na neúplnost odpovědi č162 na naši žádost č143, příloha č1 je č143, příloha č2 je 162, žádáme o doplnění

164 - ptáme se, kdo nese zodpovědnost za limity neionizujícího záření, správnost důvodové zprávy a vyřízení připomínek k nařízení vlády

165 - dostáváme srozumitelnou odpověď na 164, všimněte si, že za limity nese zodpovědnost vláda ČR, ale úřad vlády uvádí v dokumentu č112, že zodpovědnost nese navrhovatel, tedy ministerstvo zdravotnictví

166 - vyřízení rozhodnutí o druhém rozkladu 156, ministerstvo uvádí, že nemá, nikdy nemělo a ani nemusí mít doklady o připomínkovém řízení k limitům ICNIRP. Přesto ministerstvo nepřipustilo do diskuze o bezpečnosti neionizujícího záření odbornou veřejnost s odůvodněním, že vše již bylo projednáno a kdo chtěl mohl se vyjádřit ve zmíněném řízení najdete ve vyřízení připomínek k nařízení vlády 291/2015 strana 21 a 22 (připomínky veřejného ochránce práv) u nás dokument č63.

167 - Podáváme rozklad rozhodnutí o odmítnutí informace dokument č166, také přímo upozorňujeme ministra zdravotnictví, kterým je pan Miloslav Ludvík, na celou situaci s neionizujícím zářením, dokumentujeme mu přístup ministerstva zdravotnictví, hlavního hygienika, státního zdravotního ústavu a národní referenční laboratoře pro neionizující záření. Apelujeme na princip dobrého hospodáře, který uvedl v předchozím vyřízení rozkladu. Místo příloh jsou v textu uvedeny čísla dokumentů z této webové stránky.


 

 

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich