Občané ČR za bezpečný bezdrátový přenos

Dokumenty - časová osa


Jsou povolené limity neionizujícího záření v České republice bezpečné?
Chrání ministerstvo zdravotnictví zdraví občanů nebo mobilní operátory?
Posuďte sami, sled dokumentů dle časové osy:

1968
Marha Karel - Elektromagnetické pole a životní prostředí
Vydalo ministerstvo zdravotnictví v roce 1968 - zde je prokázána škodlivost i netepelné účinky s odkazem na 288 zdrojů (64,65).

1998
Komise ICNIRP přezkoumává vědecké práce (doklady nejsou dostupné) a uvažuje pouze tepelný účinek. Tím povoluje více než 100 násobné zvýšení. Tvrdí, že pro netepelný a dlouhodobí vliv není dostatek podkladů důvodová zpráva k nařízení vlády 480/2000 (62). Pracoviště NRL při státním zdravotním ústavu rozpouští vědecký tým žáků pana Marhy a znovu ho zakládá s panem Pekárkem.

1999
Pan Pekárek se dává do práce. Zahazuje předchozí vědecké práce (42) a zlehčuje zdravotní problémy obyvatel (42, 44, 45).

2000
Nařízením vlády 480/2000 se 40x zvyšují limity zdůvodněno prací komise ICNIRP, nikdo jiný není připuštěn do diskuze.

2000 - 2016
pan Novák upozorňuje na rizika neionizujícího záření (52)

2006
EU vydává směrnici 2006/25/ES (75) se stanovením maximálních povolených limitů na základě ICNIRP a uvádí, že směrnicí by nemělo být zdůvodňováno zhoršení stávajícího stavu.

2008
Zpráva komise EU o uplatňování doporučení z 12.7.1999 o omezení osob expozice elektromagnetickým polím (3).

2008
Nařízení vlády 1/2008 na základě směrnice 2006/25/ES (75) zdvojnásobilo povolené limity.

2008
Je dána a zamítnuta interpelace poslankyně (38, 39).

2009
Usnesení Evropského parlamentu z 2.4.2009 - zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli (4).

2011
Evropa zařazuje neionizující záření na seznam karcinigenů, pan Pekárek toto zesměšňuje (46).

2011
EU doporučuje předběžnou opatrnost a upozorňuje na rizika (5).

2011
Seznam vědeckých prací společnosti bioinitiative (69).

2013
EU vydává směrnici 2013/35/EU (75) se stanovením maximálních povolených limitů na základě Icnirp a uvádí, že směrnicí by nemělo být zdůvodňováno zhoršení stávajícího stavu (74).

2014
Veřejný ochránce práv provádí šetření z vlastní iniciativy (53), ale je odmítnut pochybným zdůvodněním (62 - strana 39-46).

2015
EU opět doporučuje snížení neionizujícího záření (6).

2015
schváleno nařízení vlády 291/2015 s opětovným zvýšením limitů (dosaženo změnou měření a vyhodnocování). Veřejný ochránce práv žádá diskuzi s odbornou veřejností - je odmítnut s odůvodněním, že již bylo prodiskutováno v ICNIRP (62).

2016
Spolek občané ČR za bezpečný bezdrátový přenos podává žádost o zrušení nařízení vlády 291/2016 a vrácení limitů na úroveň před rokem 2000 (70). Celý sled událostí zdokumentoval. V odpovědích se úřady zcela vyhnuli problémům, prohlásily vědecké práce z let 2000-2014 za zastaralé proti komisi Icnirp z roku 1998 a ukončily komunikaci (67,14).

2016
EUROPAEM EMF Guideline 2016 pre prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení, súvisiacich s elektromagnetickými poľami (EMP) vydává zprávu o rizicích (35).

2016
Odborné studie o elektromagnetických polích upozorňující na rizika (34).

 

 

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich