Občané ČR za bezpečný bezdrátový přenos

Stručné seznámení s problematikou neionizujícího záření

Všechny zde uvedené informace jsme schopni doložit.
Nad limity neionizujícího záření dohlíží Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ). Jako vědecké zázemí používá státní zdravotní ústav (dále jen SZÚ) konkrétně národní referenční labolatoř pro neionizující záření (dále jen NRL), která má v současné době akreditaci pouze na měření. V roce 1999 byl u SZÚ zrušen vědecký tým zabývající se 30 let výzkumem v této oblasti, protože odmítl podpořit desetinásobné zvýšení limitů, ke kterému došlo v roce 2000. Důvod postoje tohoto týmu je objasněn fakty uvedenými v příloze č6 z roku 1968, kde jsou v kapitole č. 6 prokázány netepelné účinky již při zlomku pro naši republiku povolených hodnot. Veškeré zvyšování limitů se uskutečňuje nařízením vlády - je zcela obejitá Poslanecká sněmovna a Senát.
Návrh zpracování připomínek vyřizuje na MZ stejný člověk (vše zdůvodňuje nutností uvést naše právo do souladu s EU - v současné době nepravdivá informace), který odpovídá i na stížnosti občanů na toto téma (nyní je to pan Pavel Fošus). Způsob jeho práce a další podrobnosti celé problematiky je možné zjistit v příloze č. 2,3,4,5. Jako jediný podklad pro stanovení limitů se používá směrnice rady EU (příloha č.7 a 8, kde jsme zažlutili pasáže, které jsou v našem nařízení vlády porušeny).

Tyto směrnice se opírají o samozvanou komisi ICNIRP (bod 3 v následujícím textu), nikdo jiný není připuštěn do diskuze. Diskuze s odbornou veřejností, kterou žádal Veřejný ochránce práv, byla odmítnuta s odůvodněním, že vše již bylo prodiskutováno v ICNIRP a že ostatní kolem toho dělají jenom zbytečnou paniku. Princip předběžné opatrnosti doporučovaný EU se odmítá a argumentuje se tím, že doposud nebyla jednoznačně prokázána škodlivost neionizujícího záření. Přitom se všechny velmi solidně provedené a přezkoumané vědecké práce a důkazy nezdůvodnitelně a svévolně bagatelizují, nebo se jednoduše ,"odborníky NRL" odkládají jako neprůkazné. Celou akci, která může mít v důsledku stav obecného ohrožení, řídí malá skupinka zaměstnanců NRL, bez kontroly a možnosti konfrontace. MZ odpovídá stěžovatelům, že doposud nebylo prokázáno poškození zdraví, které by jednoznačně vzniklo ozářením v povoleném limitu. Přitom lékaři odpovídají na stížnosti, že MZ zastává názor, že se jedná o psychosomatický syndrom, a tudíž k přímému poškození zdraví vlivem vf technologií nemůže dojít a pokud došlo, má to jinou příčinu. Tudíž se poškození zdraví neionizujícím záření nemůže objevit a zdokumentovat. (bod 4 v dalším textu) V matematice se tomu říká důkaz kruhem.

V podstatě na celý problém v naší republice "dohlíží, posuzuje jej" a fakticky o něm cíleně a nekontrolovatelně rozhoduje malá skupinka lidí bez jakékoli vědecké akreditace. Výstupní informace NRL jsou plné nepravd a konfabulací a to platí i o informacích podávaných vládě. (můžeme doložit) Jakékoli "nehodící se" informace jsou potlačovány a korespondence s MZ je naprosto zbytečná. Argument, že celý systém již 16 let funguje, není možné uplatnit, protože skutečná hodnota záření roste pozvolna, a nemá skokový průběh jako povolované limity.
Následky dlouhodobého ozařování dle přílohy č. 6 již můžeme pozorovat ve svém okolí, případně ve zdravotních statistikách (neplodnost, podrážděná nervová soustava s tím související vzrůstající nespavost, hyperaktivita a agresivita). Důsledkem je v současnosti z pohledu uveřejněných vědeckých prací nepřípustné ozáření celého národa.


Vývoj limitů:
1) Zvýšení limitu z 4,3 V na 58,3 V (1,8 GHz)
Informace NRL13: "Závažným důvodem k zrušení vyhlášky 408/1990 byla nemožnost uvést používání mobilních telefonů do souladu s limity stanovenými v této vyhlášce" . Ministerstvo zdravotnictví prohlásilo  požadavek mobilových sítí za hygienický limit.

2) Dokladová zpráva MZ "Pokud by se vzal v úvahu dlouhodobý efekt, limity by vyšly o dva řády přísnější." NRL pod vedením ing. Musila s 30letou zkušeností a nepodporující návrh ,,vědců" ICNIRP byla den ze dne v roce 1999 zrušena  a nahrazena současnou NRL. Od této chvíle se nezkoumá dlouhodobý a netepelný efekt Vf polí .

3) komise ICNIRP (mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením), o kterou se dále opíralo zdůvodnění zvýšení limitů je nevládní spolek bez jakékoli akreditace  (šetření ombudsmana). Je to obraz naprosté předpojatosti, závažných chyb, opomenutí a záměrných zkreslení - Prof hygieny Dr. Neil Cherry na zakázku vlády Nového Zealandu. ICNIRP sama sebe prohlásila za vědecký spolek, a za jediný efekt neionizujícího záření prohlásila krátkodobý tepelný efekt. ("přehlížený" problém je, že vědecké práce prokazují jiné dopady než jen tepelné, při hodnotách tisíckrát nižších, než jsou naše povolené limity a obyvatelstvo je exponováno trvale). WHO závěry ICNIRP doporučila, ale ne všechny státy se daly zmanipulovat, aby na doporučení přistoupily (v roce 2011 se WHO jiz zalekla důsledků a základě prozkoumaných vědeckých prací prohlásila záření za možný karcinogen). Komise ICNIRP a naše současná NRL, plníce svůj úkol, proč nahradila zkušenou a "odbojnou" NRL v r. 2000, stále další možné vlivy popírá, musí, protože jinak by nezdůvodnila navržené limity podle požadavku mobilových sítí. Ostatní složky MZ, včetně hygieny, činnost NRL všemi způsoby kryjí a stěžovatelům odpovídají nepravdami NRL. Stížnost na vyřízení stížnosti nikam nevede. Pokud pošleme dopis jiné instituci, je přeposlán k vyřízení na MZ. Pokud chceme oslovit nadřízený orgán MZ - vládu České republiky - nelze to udělat přímo - úřad vlády poštu nepředá.

4) NRL přichází s osvědčenou metodou minulých režimů, psychosomatickým syndromem. Toho, kdo má potíže, léčit jako psychiatrického pacienta. Návrh, podaný na kongresu v  r. 2004 pracovníky NRL (čili nelékaři) v Praze samozřejmě neprošel, přesto jej MZ vzalo za svůj a v tomto duchu odpovídá stěžovatelům a veřejnosti. Na přímý dotaz, která odborná rešeržovaná práce podporuje názor ministerstva, MZ odpovídá, že žádná a neví nic o počtu takto vyléčených pacientů.

5) Sdružení Bioiniative (internetová adresa http://www.bioinitiative.org/) v roce 2007 přináší detailní vědecké informace o zdravotním vlivu EMP v hodnotách až tisícinásobně menších, než jsou současné limity (část z nich je uvedena v příloze č. 1). Přezkoušeno 2000 studií.    MZ se k principu předběžné opatrnosti stále vyjadřuje, že není dostatek validních podkladů. Takové prohlášení je možné pouze za situace, kdy MZ hájí zájmy ne obyvatelstva, ale mobilových a WiFi sítí a nechce omezovat jejich rozvoj, jak už předvedlo při zvýšení limitů v r. 2000. Počet kvalitních vědeckých studií jednoznačně prokazuje nesmyslnost a účelovost tvrzení o jediném a to tepelném účinku Vf technologií a o "vědeckých poznatcích" prezentovaných ICNIRP.

6) Konference vědců v Londýně v r. 2007: Doporučení ICNIRP je zastaralé a naprosto irelevantní.

7) Směrnice  Evropského parlamentu, r. 2006: Prováděním této směrnice nesmí být odůvodňováno jakékoli zhoršení stavu, který již existuje. V r. 2015 byla tato směrnice "zapracována dle vyjádření MZ" do nového vládního nařízení, které limity dvojnásobně zvýšilo!

8) Francie, nový zákon  r. 2009: žáci do 14 let nesmí ve škole používat telefony kvůli zdravotním rizikům.

9) Výbor Rady Evropy v r. 2011: je nutno okamžitě zasáhnout na ochranu dětí. Rada Evropy doporučuje zakázat používání mobilních telefonů a wifi sítí ve školách. V ČR se zavádějí nové a nové WiFi do škol a pracuje se s WiFi tablety.

10) WHO a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v r. 2011 zařadila vf technologie mezi možné karcinogeny. NRL smetla toto upozornění, které vyplynulo z několika stovek vědeckých prací, (s  odvoláním na dvě práce jednoho autora, z nich jedna se netýkala vf technologií a druhá popisovala dění na kongresu), jako neprůkazné.  

11)Rada Evropy doporučuje členským státům snížit limity pro neionizující záření a přijmout další opatření k ochraně obyvatel. Francie schválila přelomový zákon o vystavení nebezpečnému záření: zákaz wi-fi ve školkách a jeslích (r. 2015)

12) Ombudsmanka varuje před přijetím nového nařízení vlády, že zvýšení limitů, které jde opačným směrem než je trend zpřísnování limitů, by mělo být diskutováno s odbornou veřejností. Připomínka zásadní (tudíž ta, co se musí respektovat) byla převedena na doporučující (respektovat se nemusí) s tím, že ti, co připravovali nové limity, rovnou zastupují odbornou veřejnost.

13) Nové nařízení vlády - dvojnásobné zvýšení limitů 291/2015 Sb. (Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením) (Platnost od 18.11.2015)

50 Hz (fáze)
limit 10 000 V/m!  - od r. 2000 do r. 2015: 5 000 V/m

900 MHz
limit 90 V/m!  - 41 V/m

1,8 GHz
limit 127 V/m!  - 63 V/m

2 GHz a více
limit 137 V/m

Současné limity v jiných zemích pro frekvenci 1,8 GHz (mobil):
Itálie, Švýcarsko, Polsko: 6V/m
naše bývalá norma v 1999 4,3 V/m !!


Domníváme se, že je třeba pojmenovat věci pravými jmény. Mezi roky 1953 až 1976 byla moskevská USA ambasáda ozařována úspěšně vf polem o intenzitách v průměru 1,3 až 3,3 mikrowattu/cm2 v oblasti kmitočtů používaných dnes pro WiFi (nařízení vlády 291/2015 povoluje 500 mikrowattu/cm2). Zmíněným intenzitám  odpovídá v přepočtu maximum cca 3,5 V/m. Kromě leukemíí a dalších chorob  si pracovníci stěžovali na poruchy paměti, soustředění, neschopnosti pracovat a poruchy spánku. Na základě těchto dosažených výsledků se začaly vyvíjet vysokofrekvenční zbraně.
Vyhláška r. 2015 povoluje limit až 137 V/m (ne 3,5 V/m jako v Moskvě) pro celý národ (!) a ve školách byly zaznamenány i dvě desítky V/m. Nespavostí trpí podle statistiky 49% obyvatel ČR, chronickou formou 10 až 15 %. Děti jsou ve škole agresivní a neschopné se učit. Vědci varují před Alzheimerovou chorobou, autizmem a karcinomy.

Pokud zhodnotíme uvedená fakta (všechna jsou doložená v přílohách), dospějeme k závěru, že v r. 2000 nově ustavená  NRL působí ve funkci, která dělá neomezené pole vf technologiím, bez ohledu na vědecky doložená poznání a zdravotní stav obyvatelstva. Celý další komplex MZ tuto činnost kryje a s "bezbřehou arogancí a tupostí" (vyjádření lékaře) odpovídá případným stěžovatelům. Bude to genocida národa? 

V příloze přikládáme

1) Seznam vědeckých zkoumání upozorňující na rizika dlouhodobého používání mobilních telefonů a Wi-Fi v povolených hodnotách

2) Žádost spolku pro bezpečný bezdrátový přenos

3) Odkaz na přílohy k žádost spolku pro bezpečný bezdrátový přenos

4) Doklad o převzetí žádosti na MZ

5) Odpověď z MZ na žádost spolku

6) Karel Marha: Magnetické pole a životní prostředí z roku 1968 - národní lékařská knihovna

7) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/25/ES se zažlucenými problémovými pasážemi (původní příloha pouze vybarvená)

8) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/35/EU se zažlucenými problémovými pasážemi (původní příloha pouze vybarvená)




Spolek Občané ČR za bezpečný bezdrátový přenos z.s
spisová značka L21890 vedená u krajského soudu v Brně
sídlo: Kluchova 38/55, Nový Lískovec, 634 00Brno
Identifikační číslo: 052 34 417
ID datové schránky: canyvvm

Spolek v této věci zastupuje předseda spolku:
Milan Hrazdira
narozen 18.2.1973 Doručovací adresa: Kluchova 55, 634 00 Brno
V Brně dne 9.12.2016

 

 

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich